Klimatilpasning af en almen bydel - et pilotprojekt

Med Østbyparken i Vejle som eksempelområde vises det, hvordan der kan arbejdes med klimatilpasning af et byområde med mange almene boliger.

Om projektet

Idékatalog for Østerbyparken, Vejle
Der bør lægges planer for håndteringen af fremtidens stigende nedbør
Vand fra naboarealer, stigende grundvang, havvandsstigning og stormflod
Omfanget af oversvømmelsen ved en 100 års regnhændelse (om 100 år)
I haverummene mellem ejendommene samles regnvandet i vandrender

Formålet med projektet er at give almene boligorganisationer, kommuner og forsyningsselskaber landet over god inspiration til, hvordan sådanne opgaver kan gribes an.

Østbyparken er en almen bydel i Vejle med 7 afdelinger og næsten 1.100 lejemål i Boligforeningen ØsterBO. Bydelen er attraktivt beliggende ved både skov og havn, men er samtidig, i lighed med en lang række andre almene afdelinger landet over, i højrisiko for kostbare og besværlige oversvømmelser når det regner kraftigt. 

"Vi gør dette for lejernes skyld. Vi kan se, at vi får flere og flere kældre og lejligheder i stueplan, som bliver oversvømmet af overfladevand. Vi kan også se, at det kun bliver værre med tiden og det er vi nødt til at reagere på", siger direktør i Østerbo, Søren Ahle Hansen. 

Fremtidssikring af bydelen kræver et tværgående samarbejde

Bydelen har en fælles udfordring, der overordnet set handler om, at forhindre regnvandet i at overbelaste områdets fælles kloaksystem. En udfordring, som i dette tilfælde kun kan løses i et samarbejde mellem ØsterBO, Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune: 

"Der er ikke én af de tre parter, som kunne løfte opgaven alene. Opgaven skal løftes i fællesskab. Hovedidéen med dette projekt har været, at samle de tre parter juridisk, økonomisk og beslutningskompetencemæssigt, for at finde ud af, hvordan vi kunne samarbejde om at løse klimaudfordringen", fortæller Søren Ahle Hansen. 

Projektet leverer, foruden et idékatalog, værktøjer til et konkretiseret samarbejde imellem de tre parter; stor-grundejer, myndighed og offentlig forsyningsvirksomhed. Den komplicerede juradel er medtaget, helt ned på kontraktniveau, for at vise, hvordan man kan lave en fælles aftale, ud fra et kontraktgrundlag.


Klimasikring og attraktive udearealer sammentænkes

Udover klimasikring søger projektet at tilføre området en ekstra kvalitet, hvor vandet bruges aktivt til ophold og leg og til at give øget plante- og dyreliv. Disse tiltag indtænkes som led i boligorganisationens fremtidssikringsplaner:  

"Udearealerne bliver indbydende og mere fristende at bruge og samtidig bliver der lagt nogle forskellige aktiviteter ud i områderne. Ud af de 50 mio. kr. som er sat af til hele projektet, er der afsat 10 - 15 mio. kr. til 'forskønnelse' af området. Det er jo i forvejen et vigtigt indsatsområde, at få vores almene boligområder til at fremstå tiltalende for nuværende og fremtidige beboere. Så den meromkostning er godt givet ud", fortæller Søren Ahle Hansen. 

Boligforeningen Østerbo igangsætter klimasikringsarbejdet i nogle områdeopdelte 'spots', hvor projektet gennemføres i etaper, over en 10-års periode. Dermed bliver den økonomiske belastning også bredt ud over en længere periode. Video

Vejle ligger lavt i landskabet og er derfor ekstra udsat når det regner meget. I denne video fortæller ØsterBO om, hvilken indsat man sætter for dagen for at komme problemet til livs i deres afdelinger. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Søren Ahle Hansen

Mail:

sah@osterbo.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.908.750

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Boligafdelinger

Østbyparken afd.: 1, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 49

Projektstart og slut

01. jan 2013 - 01. dec 2013

Projektejer

ØsterBO

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Klimatilpasning

Boligtype

Etagebyggeri og familieboliger

Antal lejemål

1200

Opførelsesår

1941