Kildeparken

Fra ejerbolig til almen lejebolig - med Guldborgsund Kommune som case


Om projektet

De danske yderområder og landdistrikter er under hastig forandring. Stadig flere ønsker at bo i eller omkring de større byer, hvilket betyder, at mange yder- og landkommuner har oplevet en markant, negativ befolkningsudvikling gennem de seneste årtier. Konsekvenserne er faldende huspriser, lange liggetider, flere tomme énfamiliehuse og en bekymring hos potentielle huskøbere for at blive bundet til usælgelige ejendomme.

Samtidig er energirenovering af den eksisterende bygningsmasse en af de største udfordringer og investeringsposter i Danmarks omstilling til et fossilfrit energisystem i perioden frem til 2050. Vi står således over for en kompleks udfordring, hvorpå der ikke findes et entydigt svar, men som derimod kræver, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger og samarbejdes på tværs af stat, kommune, civilsamfund og marked.

Hovedtanken i projektet er at lade de almene boligselskaber agere primusmotor for en modernisering og energirenovering af enfamiliehuse – ved at omdanne udvalgte private boliger til almene boliger – i eksempelvis yderområderne. Herved sikres disse områder et bredere udbud af ejerboliger såvel som lejeboliger til gavn for mobiliteten på både bolig- og jobmarkedet.

Hvorfor er dette projekt vigtigt?
Den overordnede vision for projektet er at medvirke til et bæredygtigt og attraktivt Danmark ved:

 • At arbejde for en bedre balance i bosætningen mellem by- og landområder.
 • At understøtte udviklingen frem imod Danmark som fossilfrit samfund i 2050.

Det overordnede koncept
Den almene boligsektor står for by- og boligfornyelsen i samarbejde med aktive kommuner. Det drejer sig om:

 • En modernisering og energirenovering af den bestående boligmasse, dér hvor det skønnes at være relevant, dvs. hvor der er behov for at modernisere boliger og det er en efterspørgsel efter lejeboliger.
 • Fortætning og nybyggeri, dér hvor det skønnes at være relevant.
 • Strategisk, koordineret nedrivning, dér hvor det skønnes at være relevant.

En overordnet strategi udvikles i samarbejde mellem boligselskab og kommune, og afhænger af en vifte af faktorer fra samfundsmæssige tendenser, regional planlægning, kommunal bosætningsstrategi, infrastruktur og sammensætningen af den eksisterende, lokale boligmasse.Erfaringer fra projektet

Projektets primære formål har været at identificere muligheder og barrierer, for at almene boligselskaber kan finde det attraktivt at overtage ejerboliger og omdanne disse til almene boliger. Det er projekt-parternes opfattelse at det er muligt at føre konceptet ud i livet, forudsat at nogle vigtige forudsætninger er til stede.

 • Samfundstendenser. Der skal være et reelt behov for lejeboliger og en opgradering af eksisterende énfamiliehuse i de pågældende områder, således at den almene sektors nye initiativ kommer til at dække en ’sikker’ efterspørgsel på kort og længere sigt.
 • En aktiv kommune. Kommunen skal være det samlede led, der via udviklingsplaner og bosætningsstrategi, prioriterer de områder hvor den almene sektor skal levere en ny type boligydelser, og sikre tilstedeværelsen af de kommunale kerneydelser og infrastruktur.
 • Lokal forankring og synergi. Der skal være forståelse og opbakning lokalt, til at en ny aktør involverer sig i boligmarkedet og sætter modernisering af énfamiliehuse i system, hvor initiativet sikrer en positiv synergi i forhold til områdeudvikling og erhvervsliv.
 • Kritisk masse og nye aftale- og samarbejdsformer. Projektets økonomiske rationale ligger i at der findes en kritisk masse af egnede énfamiliehuse, som kan samles og håndteres som ét projekt, hvor nye aftale- og samarbejdsformer sikrer omkostningseffektivitet og kvalitet.
 • Nytænkning af drift og organisation. Drift af énfamiliehuse spredt over et geografisk område forudsætter en videreførelse af de aktuelle tendenser med geografisk spredte boligafdelinger, hvor udstrakt brug af IT-koncepter, standardisering af tekniske installationer etc. sikrer en effektiv og velfungerende ejendomsdrift.
 • Finansiering. Leje af énfamiliehuse er en mulighed der skal eksisterende side om side med privat ejerskab og privat udlejning. De økonomiske analyser dokumenterer at forudsætningen for at den almene sektor kan tilbyde en ’konkurrencedygtig’ husleje er, at de enkelte projekter kan finansieres med lavt forrentede lån, i lighed med de øvrige aktører på boligmarkedet.
 • Dispensationer fra almenboligloven. Ved en organisering af parcelhuse i en almen boligafdeling vil der være behov for det, at der oprettes særlige regler for drift, økonomi og udlejning. Projektets output

Projektet viser en proces for realisering, som ethvert alment boligselskab kan tage fat i for at realisere konceptet. Herunder kan du se hele processen illustreret. Klik på illustrationen for at se den i fuld størrelse.

Illustration S78 79Fakta

Kontakt

Göran Wilke

Mail:

gw@exergi.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

595.000 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

495.000 kr.

Støttet af

Projektejer

EXERGI

Ansøgningsår

2014