Fra fælles rum til fællesskab

Inspiration og råd til fællesskabet


Om projektet

Hvordan styrker man fællesskabet i de almene boligområder ved at bruge de allerede eksisterende fællesrum? Det sætter projektet Fra fælles rum til fællesskab nu fokus på med udgivelsen Fællesskabskalenderen.

Projektet tager afsæt i det fællesskab, der udspiller sig i bofællesskaber, hvor de fysiske og organisatoriske rammer er tilrettelagt med henblik på at understøtte fællesskab. De eksisterende rum, der er at finde omkring almene boliger, bliver mange steder kun benyttet i begrænset omfang. Inspirationen til at styrke fællesskabet i de almene boligområder kommer således fra organiseringen og kulturen i bofællesskaber og andre stærke fællesskaber, og målet er at drage paralleller, så almene boligområder kan drage inspiration til, hvordan de selv kan udnytte deres fælles områder.

Projektet er blevet til ved at tage udgangspunkt i 10 cases om bofællesskaber og succesfulde projekter med høj grad af fællesskab baseret på fysiske forudsætninger. Desuden har hele processen været præget af en høj grad af beboerinddragelse. Hovedvægten i hele projektet og i slutproduktet har været på beboernes mulighed for selv at tage aktivt ejerskab i eget boligområde og sætte nye aktiviteter i gang ved egen kraft. Det har derfor været vigtigt, at det var beboernes egne erfaringer, der blev formidlet videre til andre beboere.

Der har gennem hele projektforløbet været stor opbakning fra både beboere, beboervalgte og medarbejdere i de inddragede boligorganisationer i forhold til at bidrage med egne erfaringer og deltage som sparringspartnere ved udvikling af værktøjet.

project leader icon

Projektleder

Stine Konradi
Tlf: 2855 2423


Output - Fællesskabskalenderen

Projektets endelige output er en ”Fællesskabskalender”, der er et praksisværktøj til beboere og beboervalgte i de almene boligafdelinger, der gerne vil styrke fællesskabet i deres boligområde. Kalenderen har et bredt fokus på fællesskab og fællesskabsaktiviteter og indeholder fire temaer:

  1. Dyrehold
  2. Grønne initiativer
  3. Fællesspisning
  4. Praktisk arbejde

Her er særligt fællesspisning et særtema. Hvert tema indeholder:

  • En række erfaringer omkring hvordan man gør andre steder i forhold til aktiviteter, organisering, økonomi og godkendelser
  • Tjeklister for hvordan man kommer i gang til de beboere, der ønsker at starte lignende aktiviteter op i deres egen boligafdeling

I layoutet af Fællesskabskalenderen er der lagt vægt på, at publikationen er billedrig, overskuelig at læse og anvendelig som kalender i hverdagen.Resultater og erfaringer

Domen er et eksempel på, hvordan fællesarealer kan udnyttes - her i Hyldespjældet
Et særligt tema i publikationen er fællesspisning
Bistader i Munksøgård
Nysgerrige lam i Hyldespjældet
Klappegrise i Munksøgård

Den overordnede beboerinddragelse har haft stor betydning for projektets udformning, ikke blot gennem vidensindsamling, men også i selve udarbejdelsen af værktøjet. Herudover er det opfattelsen, at vi med den udarbejdede meget billedrige Fællesskabskalender har fundet en form, der er anvendelig og brugbar i forhold til gruppen af beboere.

Udfordringerne i projektet har primært relateret sig til at finde den rette balance mellem projektets ressourcer og vidensindsamling samt værktøjsudviklingens omfang. De eksempler, der i den endelige form af publikationen blev udeladt, vurderes dog ikke at have haft betydning for temaer eller konklusioner i projektet, men kan muligvis have betydning for beboernes mulighed for at kunne ’genkende’ sig selv i Fællesskabskalenderen.

De planlagte aktiviteter i projektet er gennemført inden for budgetrammen. Det viste sig dog formålstjenstligt at trykke et oplag af Fællesskabskalenderen til brug ved oplæg på Almene Boligdage 2017, ved oplæg for beboerne i en udvalgt boligafdeling (Nygårdsparken i Brøndby/DOMEA) mm. Det har kunnet lade sig gøre ved en tillægsbevilling fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på 20.000 kr. ekskl. moms til tryk af 700 stk. af Fællesskabskalenderen.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Stine Konradi

Mail:

stine@konradi.nu

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

650.000 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

520.000 kr. ex moms

Projektstart og slut

01. jan 2016 - 31. dec 2017

Projekttema

Fællesarealer og tryghed