Energisparegaranti, performancetest & funktionsafprøvning


Om projektet

Det gennemgående tema for projektet har været at bidrage til at sikre energieffektivitet og kvalitet i byggeprojekter i almene boligforeninger ved at mindske risikoen og de økonomiske konsekvenser ved mangelfulde byggeprojekter.

Projektet tog udgangspunkt i en analyse af potentialet ved at indføre en såkaldt Energisparegarantimodel beskrevet af en arbejdsgruppe under det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter i 2015. Modellen skulle hjælpe til med at mindske beboernes økonomiske risiko ved energirenoveringer, når de estimerede energibesparelser ikke indfris. 

Analysen viste, at en garantimodel ikke ville være et effektfuldt værktøj til at indfri energibesparelsespotentialer i de almene boligforeninger. På det grundlag blev fokus i stedet lagt på opfølgning på kvaliteten i udførelsen af renoveringsprojekter og test af de færdige anlæg inden aflevering. Dette skete gennem to workshops om henholdsvis Bygningsstyrelsens model for performancetest og Bygningsreglementets nye krav om funktionsafprøvning og heri dokumentationskrav inden færdigmelding.

Desuden blev performancetest afprøvet i praksis på et allerede udført ”problemprojekt” for en almen boligforening.

Projektet har resulteret i en rapport, der sammenfatter projektets delresultater ”Energisparegaranti, Performancetest og Funktionsafprøvning i alment byggeri – om redskaber til et byggeri med lavere energiforbrug og godt indeklima”. Heri præsenteres en række bilag, der indeholder delrapporter, notater og præsentationer fra temadagene.Resultater og erfaringer

Der blev i forbindelse med projektet afholdt to workshops, hvor repræsentanter for de almene boligforeninger var inviteret med via BL. Under de to workshops blev der udvist stor interesse for at udnytte mulighederne i performancetests og i kravene om funktionsafprøvning til at sikre kvaliteten i det endelige byggeri. Der var stort fremmøde på begge workshops og engageret dialog om emnerne. Ligeledes var indtrykket, at mange ville forsøge at implementere potentialerne ved funktionsafprøvning i BR18.

Desuden viste den praktiske afprøvning af performancetest stort potentiale; processen omkring indhentning af dokumentation til at igangsætte disse performancetests afslørede mangler i byggeriet, som ellers ikke på daværende tidspunkt ville være blevet klarlagt.Publikationen

Den samlede rapport over forløbet gennemgår relativt kortfattet processen og resultaterne. Dette inkluderer selve analysen og en vurdering af implementering af Energisparegarantimodellen, en oversigt over performancetest og funktionsafprøvning – herunder de forskellige workshops – og en endelig sammenfatning med anbefalinger. De forskellige resultater refererer til de uddybende bilag, som man kan hente, hvis man ønsker at gennemlæse baggrundsmaterialet. Disse er vedhæftet herunder.Bilag 1: Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Bilaget er en rapport fra arbejdsgruppen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2015. Rapportens kapitel 2 indeholder en sammenfatning af og konklusioner på arbejdsgruppens arbejde.

I kapitel 3 beskrives omfanget og afgrænsningen af de potentielle relevante energirenoveringer, der vurderes at være i det almene boligbyggeri, bl.a. baseret på SBi’s seneste opgørelse af besparelsespotentialet.

I kapitel 4 beskrives og vurderes en række centrale forhold omkring en model med garanti fra Landsbyggefonden, jf. kommissoriet i bilag 1.

I kapitel 5 beskrives dels regelgrundlaget for de lokale dispositionsfonde, dels størrelsen af dis-se fonde.

Kapitel 6 indeholder en beskrivelse og vurdering af en alternativ model, dvs. en model, hvor en garantiordning med afsæt i de lokale dispositionsfonde kombineres med en ESCO-lignende model.

Kapitel 7 giver en kort gennemgang af andre initiativer på energirenoveringsområdet, der kan understøtte og supplere en garantimodel.

Bilag 1Bilag 2: Energisparegaranti ved renovering af almene boliger v/ Sweco

Bilaget er en rapport med tilhørende bilag fra Sweco, juni 2016. Den indeholder en analyse udarbejdet med baggrund i energisparegarantimodellen, og har til formål at udarbejde formidlingsmateriale for garantimodellen, og heriblandt synliggøre hvordan en energisparegarantimodel vil påvirke de forskellige involverede parter.

Bilag 2OptimeretBilag 3: Udfordringer ved aflevering af byggeriet

Bilaget er en præsentation, der blev afholdt af Christian Hansen, Sweco, 13. marts 2017 på BL’s temadag. Præsentationen omhandler eventuelle mangler og konsekvenser i byggeriet.

 Bilag3Bilag 4: Performancetest-Metoden

Bilag 4 er en præsentation, der blev afholdt af Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen, 13. marts 2017 på BL’s temadag. Den omhandler en introduktion til performancetest-metoden, dets udgangspunkt og løsninger.

Bilag 4Bilag 5: Funktionsafprøvning og BR18

Bilaget er en præsentation afholdt af Niels Bruus Varming, TBST, 23. november 2017. Den omhandler BR18’s baggrund og status samt funktionsafprøvningens problemer, krav og forventninger.

Bilag 5Bilag 6: BR15: Funktionsafprøvning, Muligheder og krav i praksis

Bilag 6 er en præsentation afholdt af Christian Hansen, Sweco, 22. november 2017. Den omhandler ændringerne ved BR15 og hvordan det forholder sig til bl.a. ventilationsanlæg, belysningsanlæg m.m.

Bilag 6 Br15 Funktionsafproevning Muligheder Og Krav I PraksisBilag 7: KAB: Teknisk syn på funktionsafprøvning og BR15-ændringerne og den tilhørende vejledning

Dette bilag er en præsentation afholdt af KAB den 22. november 2017. Den omhandler kravspecifikationer, CTS og hvordan funktionsafprøvning kan hjælpe.

Bilag 7Bilag 8: Notat - afprøvning af Bygningsstyrelsens performancetest

Notatet beskriver KAB’s forsøg med at afprøve Bygningsstyrelsens Performancetests med både generel info og i udvalgte sager.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Pia Rasmussen

Mail:

pia.rasmussen@sweco.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

472.000 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

472.000 kr.

Projektstart og slut

01. jan 2016 - 01. mar 2018

Projektejer

Sweco Danmark

Ansøgningsår

2016