Bedre almen læring

Nøgletal og benchmarking i den almene sektor. Projektets leverer fælles nøgletal på en række driftsparametre for at sikre, at den enkelte boligorganisation kan vurdere, om deres boligafdelinger drives effektivt og med den rette kvalitet.

Hvorfor arbejde med nøgletal og benchmark?

Benchmarking og nøgletal (KPI’er) er efterhånden udbredte metoder til vurdering af effektivitet og som udgangspunkt for arbejdet med procesoptimering. Også i den almene sektor arbejder vi med benchmarking og nøgletal med udgangspunkt i branchens detaljerede regnskabsdata, viden om boligselskaber og boligafdelingers beboersammensætning, geografiske placering, byggerialder og –type mv. I de senere år er fokus på effektiv drift af de almene boliger skærpet og også fokus på den daglige drift, altså vedligeholdelsen af boligafdelingernes udearealer og bistanden til løsning af opgaver i lejemålene er på effektiviseringsdagsordenen.

Læs mere i AlmenHæftet, "Bedre Almen Læring", som kan downloades i højre side eller rekvireres som fysisk publikation ved at sende en mail til almennet@almennet.dk 

AlmenHæfte


Hvem får gavn af projektet?

Målgruppen for projektet er alle almene boligorganisationer og administrationsselskaber, BL, LBF og ministeriet. Nedenfor beskrives det, hvordan nøgletallene kan bidrage til den enkelte målgruppes fortsatte arbejde med den daglige drift.

Beboerdemokrater og beboere

Når en afdeling eller en boligorganisation benchmarker sig op imod disse nøgletal får beboerdemokrati og beboere et bedre udgangspunkt for at vurdere effektiviteten og kvaliteten af de ydelser driften skal levere. Det bidrager til et styrket beslutningsgrundlag for en optimering af egen drift med huslejenedsættelser for øje. Ydermere opnår beboerdemokratiet indsigt i prisen på enkeltopgaver, så det bliver nemmere at prioritere, hvilke opgaver der skal løses af boligselskabet, hvilke der eventuelt skal løses af eksterne samt at definere et serviceniveau i lejemålene. Altså høj gennemsigtighed og en platform for forandring lokalt.

Boligorganisationer og -administrationer inkl. driftsledere og -chefer

Ledelsen af driften får med detaljeret benchmarking et redskab til at analysere og vurdere, hvilke afdelinger, der drives effektivt, samt om der er særlige områder med potentiale for optimering. Dermed får administrationerne mulighed for at målrette deres indsatser og tildele ressourcer til de afdelinger, som kan opnå de største besparelser. Desuden kan benchmarking bruges til at kvalificere dialogen med henholdsvis bestyrelser og medarbejdere om tilrettelæggelse af den daglige drift.

Medarbejderne i driften

Medarbejderne i den daglige drift af boligorganisationer og -afdelinger får med nøgletal og konkrete registreringer mulighed for at dokumentere for bestyrelser og ledelse, hvad der laves i afdelingerne, i hvor høj grad der indliciteres samt graden af belastning over året.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Nøgletallene bidrager med et yderligere detaljeniveau til ministeriets allerede omfattende benchmarking i sektoren. Ministeriet har bidraget løbende til projektets udvikling og har undervejs været orienteret om projektets fokus.

BL - Danmarks Almene Boliger

Projektet bidrager med endnu et detaljeringsniveau til DriftsNets benchmarkingsystem. Desuden giver det grundlag for det videre arbejde med at understøtte udviklingen af nye driftstiltag i branchen og ikke mindst samle viden om, hvilke tiltag der har effekt (best practice). Ydermere får BL mulighed for at tilbyde en nem registreringsløsning til både små og store boligorganisationer samt grundlaget for at yde vejledning til registreringsmetoden.almentid.dk - værktøj til tidsregistrering

I forbindelse med ’Bedre Almen Læring’ har 81 driftsledere, driftsassistenter og ejendomsfunktionærer fra 60 boligafdelinger registreret tid og beboerserviceopgaver på 10 forskellige kategorier i driften. Der er foretaget i alt 27.312 registreringer fra 1. april 2017 til 1. april 2018 og der er analyseret på i alt 21.780 registreringer - 15.093 registreringer af beboerserviceopgaver og 6.687 tidsregistreringer på driftsopgaver på udearealerne.

Nøgletal

Projektet er resulteret i nøgletal på 10 konkrete driftsopgaver, udviklingen af et simpelt registreringsværktøj, vejledninger til registreringsmetode samt konkrete benchmarks for de deltagende afdelinger. 

Gå direkte til registreringsværktøjet, hvor du også finder vejledningsvideoer som hjælp til at komme i gang.

http://almentid.dk/

Drift benchmarking

Projektets resultater er overleveret til BL’s DriftsNet, der har udviklet et digitalt benchmarking-værktøj ’Drift Benchmarking’ for almene boligorganisationer, hvor bl.a. nøgletal fra nærværende projekt er blevet integreret. Med Drift Benchmarking får du således mulighed for at sammenligne ressourceforbruget på en række forud definerede driftsopgaver med andre boligorganisationer eller internt i din egen boligorganisation.

Gå til DriftsNets hjemmeside for at læse mereFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Ida Ravnholdt Poulsen

Mail:

idpo@bdk.dk

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Projektstart og slut

04. jan 2016 - 01. maj 2019

Projektdeltagere

fsb
Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg
KAB
DAB