Beboer-nudging: Værdiskabende effekter på indeklima og varmeforbrug i almen renovering


Om projektet

De almene boliger skal bygningsrenoveres for at spare på energien og for at forbedre beboernes helbred og velvære gennem forbedring af bl.a. indeklimaet. Dette er imidlertid ikke nok. Beboernes adfærd spiller en central rolle i forhold til energiforbrug og indeklima. Beboerne påvirker selv disse forhold, når de for eksempel lufter ud, tørrer tøj, laver mad og sover i boligerne.

Det har ofte vist sig, at renoveringsprojekter ikke indfrier de forventede forbedringer i forhold til reduceret energiforbrug og forbedret indeklima. Dette kan skyldes, at der ikke efterfølgende er tilstrækkeligt fokus på beboernes adfærd og deres påvirkning af renoveringens målsætninger.

Derfor ønskes det at skabe ny viden om nudging – adfærdsregulerende tiltag – som værdiskabende parameter i almene renoveringsprojekter med følgende overordnede spørgsmål:

  • Hvordan kan nudging af beboere i renoverede boliger fremme målene med renoveringen i forhold til forbedring af indeklima og minimering af varmeforbrug?

Det var formålet med projektet at udvikle konkrete nudgingværktøjer, der kan implementeres hos beboerne i almene boliger. Disse skal fremme effekten af allerede gennemførte bygningsrenoveringer, som særligt har fokuseret på forbedring af indeklima og minimering af varmetab. Projektet sætter dermed fokus på betydningen af beboernes adfærd i forhold til intentionerne med den gennemførte renovering, herunder fokus på beboernes adfærd som værdiskabende faktor og understøttende element efter en gennemført renovering.

Projektets målgruppe er boligforeninger og deres beboere, der gennemfører renoveringer af de eksisterende bygninger og vil understøtte renoveringens potentielle gevinster med beboernes adfærd.Beboerinddragelse

Kontakten med de involverede beboere i projektet er lykkedes særligt godt og har gjort det muligt at gennemføre projektet med mange deltagende lejemål og engagerede beboere. Med fokus på dette er det lykkedes projektgruppen at opbygge og vedligeholde en god kontakt til beboerne og sammen skabe en respektfuld og troværdig stemning omkring projektet.

Det var en nødvendighed, at beboerne i casebygningerne følte sig hørt, og det var fra starten vigtigt for projektgruppen af møde beboerne i øjenhøjde. Derfor er beboerne blevet inddraget fra projektets start. Først ved et opstartsmøde og efterfølgende gennem løbende kommunikation, spørgsmål og idéer fra beboerne samt minimum tre personlige besøg hos hver beboer i løbet af projektperioden. Desuden har der været telefonisk kontakt med størstedelen af beboerne gennem projektet. Til sidst blev der afholdt et afslutningsmøde, hvor projektresultaterne blev præsenteret og diskuteret.

Projektgruppens vurdering er, at beboerne har været særligt engageret i projektet, netop fordi alt er blevet kommunikeret til dem løbende, og fordi de kan se sig selv i nudgingværktøjerne. Nudgingværktøjerne har, trods deres simple udtryk, været meget effektive. Projektgruppens vurdering af dette resultat er, at det til dels skyldes, at værktøjerne er udviklet på baggrund af beboernes egne problematikker, hvilket giver en højere grad af ejerskab for dem, og dels den energi projektgruppen har lagt i den individuelle kommunikation til beboerne.

Projektgruppen har efterfølgende fået god feedback på en række områder. Bl.a. at alt materiale omkring projektet har haft samme layout og derfor været let genkendeligt, at alle breve til beboerne var adresseret personligt, og at projektgruppen altid har været til rådighed gennem enten telefon eller mail.Resultater og erfaring

Målsætningerne for projektet var at reducere varmeforbruget med minimum 10% i minimum 50% af lejlighederne. Samtidig skulle luftfugtigheden og CO2-niveauet forbedres med minimum 10% hos minimum 50% af beboerne. Baselinemålinger foretaget i vinteren 2015/2016 viste udprægede opvarmningsproblemer og høje CO2-niveuer i lejlighederne. På baggrund af disse resultater, beboernes oplevelser af deres indeklima og deres kortlagte adfærd blev nudgingværktøjerne udviklet.

Efter implementeringen af nudgingværktøjerne i vinteren 2016/2017 blev målsætningen om forbedret CO2-niveau opnået. De høje koncentrationer, der før blev målt i lejlighederne, var blevet betydeligt reducerede. Den relative luftfugtighed var acceptabel i den første måleperiode, og det har derfor ikke været muligt at forbedre den i særlig høj grad ved hjælp af nudging. Dette var heller ikke formålet. Niveauet ligger efter nudgningen i det acceptable interval.

Målsætningen om reduktionen af varmeforbruget blev ikke opnået i projektet. Der er nogle usikkerheder omkring rigtigheden af de oplyste måledata, ligesom bygningens stand ikke tillader reduktion af varmeforbruget i 50% af lejlighederne, hvis beboerne samtidig skal have en tilstrækkelig komforttemperatur. Målet om 10% reduktion af varmeforbruget blev kun nået i 7% af lejlighederne. Målingerne viste på den anden side, at temperaturen i lejlighederne var målbart forbedret i flere tilfælde efter nudgingen, hvilket beboerne ligeledes oplevede. Beboernes oplevelse af indeklimaet og deres komfort var efter nudgingen og den medfølgende personlige information forbedret betydeligt.

En vigtig konklusion i projektet er, at det oplevede og det målte indeklima ikke nødvendigvis er det samme. Gennem projektet er det blevet tydeliggjort, at målinger ikke alene kan danne baggrund for en entydig og definitiv vurdering af indeklimaet. Det oplevede indeklima kan være væsentligt anderledes end målingerne, da flere aspekter spiller ind for oplevelsen. Dette kan f.eks. være træk og fodkulde, som måleapparaterne ikke kan opfange.

Ved at kortlægge målgruppens udfordringer, adfærd og forudsætninger kan effektive nudgingværktøjer udvikles og målrettes specifikke problematikker. Nudgingværktøjerne er udviklet specifikt til de beboere og lejligheder, der deltog i projektet og deres kortlagte problematikker – de er derfor ikke universelle værktøjer, der, uden forudgående undersøgelser, kan anvendes i alle almene boliger med garanteret effekt.Output

Projektets konkrete produkter er en flyer og tre nudgingværktøjer, der er udviklet, afprøvet og verificeret i projektet. Materialet skal udleveres til beboerne i ejendomme, der har gennemgået en renovering, for at beboernes adfærd vil understøtte renoveringens formål i større grad, end hvad tilfældet ofte er i dag.

Flyeren fortæller kort beboerne om projektet og forklarer derefter de tre værktøjers berettigelse, placering og kontaktinformation til projektmedarbejderne.

De tre nudgingværktøjer er:

  1. Et klistermærke der placeres på vinduer og skal minde beboerne om at få ventileret boligen korrekt.
  2. En ”hanger” til radiatorer, der skal minde og informere beboerne om alternative til at øge temperaturen og omkostningerne ved at gøre dette.
  3. En ”hanger” til fordør og soveværelsesdør, der skal minde beboerne om at anvende hjemmesko.

Du kan downloade de forskellige materialer her.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Andrea Mortensen

Mail:

amot@via.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.062.500 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

850.000

Boligafdelinger

AL2bolig, afd. 307, 308 og 309, Henrik Hertzvej/Vibyvej, 8230 Åbyhøj

Projektstart og slut

01. apr 2015 - 30. sep 2017

Boligtype

Etagebyggeri

Antal lejemål

255

Opførelsesår

Afd. 307: 1960; Afd. 308: 1964; Afd .309 :1968