Mød fremtiden

Drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder. Projektet forventes færdigt ultimo 2017.


Om projektet

I forbindelse med etablering af moderne ungdomsboliger i Plejehjemmet Øselsgården i København, har fsb fået støtte til at afprøve, hvordan der bedst skabes et godt fællesskab og et velfungerende beboerdemokrati, der kan understøtte en effektiv drift. Dette gøres bl.a. via digitale medier og værktøjer.

Projektet er under gennemførelse og forventes afsluttet ultimo 2017. Herunder kan du læse om den undersøgelse, der danner erfaringsgrundlag for projektet.

Forundersøgelse og idékatalog - "Socialt miljø i ungdomsboliger"

Hvordan sikrer man bedst et velfungerende socialt miljø i kollegie- og ungdomsboliger? Det har Boligorganisationen fsb, i samarbejde med Københavns Kommune og Sundholmskvarterets Områdefornyelse undersøgt. Undersøgelsen har resulteret i et idékatalog til bygherrer, administratorer og interessenter i kollegier og almene ungdomsboligafdelinger.

Der er generelt en høj flyttefrekvens i almene ungdomsboliger, hvilket både kan være dyrt for boligafdelingen og være en udfordring i forhold til at få det sociale liv til at fungere. En høj grad af fællesskab og et velfungerende socialt miljø kan være medvirkende til, at beboerne bliver boende længere, hvilket vil bevirke en højere beboertilfredshed og en bedre driftsøkonomi. 

"Et godt socialt miljø i tilknytning til ens bolig er enormt vigtig i kollegie- og ungdomsboliger. For rigtig mange er den "første" bolig og hvis man ikke føler sig "hjemme", flytter man hurtigt videre til andre boligformer," siger Anders Fajers, Forvaltningskonsulent i fsb. 

I forbindelse med et konkret ungdomsboligbyggeri i et gammelt plejehjem på Amager, gik Boligorganisationen fsb, Københavns Kommune og Sundholmskvarterets Områdefornyelse derfor sammen om at undersøge, hvordan man bedst forbereder, understøtter og genopretter et velfungerende socialt miljø.

21 konkrete anbefalinger til at forbedre det sociale miljø

Samarbejdet har resulteret i et idékatalog, som kommer med 21 konkrete anbefalinger til indsatser, der kan igangsættes i både eksisterende kollegier og ungdomsboliger, men også i forbindelse med etablering af nye boligafdelinger. Anbefalingerne skal inspirere til at udvikle og forny kollegie- og ungdomsboligerne med fokus på både arkitektoniske, sociale, lokale og kommunikationsmæssige tiltag.

Anbefalingerne er udviklet på baggrund af et længere analysearbejde, omfattende interviews, casebesøg, best practice, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppe mm., og udstikker både de lavthængende frugter og mere langsigtede initiativer, der kan iværksættes for at forbedre det sociale miljø i kollegie- og ungdomsboliger. 

"Dette er første gang der sker en samlet erfaringsindsamling om, hvad der virker og ikke virker i forhold til et velfungerende socialt miljø i ungdomsboliger," fortæller Anders Fajers. 

Idékataloget og den tilhørende pixi-version, danner i øvrigt grundlaget for et projekt, hvor idekatalogets anbefalinger skal afprøves i praksis. Dette projekt som har fået titlen "Mød Fremtiden - drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder" er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og finder sted i forbindelse med opbygningen af et plejehjem på Amager til 110 nye almene ungdomsboliger.      Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Anders Peo Fajers

Mail:

apf@fsb.dk